naše logo barevné foto.jpg
adresa:
Equicentrum Jaroměř z.s.
Tyršova ul. 463
55102 Jaroměř - Josefov

GPS
50°20'10.673"N, 15°55'58.205"E
mobil 608 811 109 a 608 811 309
info@fassati.cz
Mapa Jaroměře a označení areálu
Mapa Jaroměře a označení areálu
Jezdecký areál provozuje Equicentrum Jaroměř z.s.
za pravidelné výrazné finanční podpory města Jaroměř

navštivte také www.equicentrum.net

Jezdecký areál

Jezdecký areál

ZL Marek a Nil1a.jpg
nový přístřešek

nový přístřešek

sezení pod střechou pro cca 90 osob, občerstvení...
Kropená drezurní obdélník
Kropená drezurní obdélník
logo Pegus černé.png
kovář, podkovář Marek Fassati 774 811 309
kovář, podkovář Marek Fassati 774 811 309
jezdecké potřeb

jezdecké potřeb

prodejna Choustníkovo Hradiště
PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ–D)

otevři celý článek

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ–D)

ČJF stanovuje následující podmínky k získání licence jezdce v drezuře:

K získání jezdecké licence - drezura je třeba, aby byl uchazeč členem ČJF a vykonal zkoušku základního výcviku jezdce za následujících podmínek:

    2.Uchazeč musí dovršitdaném roce věk minimálně 12 let.

2.   Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni a zacházení s koněm:

-     vodění a předvádění koně

-     drezurní úloha (speciální drez. úloha vypracovaná drez. komisí)

3.   Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti dle okruhů otázek pro zkoušku, zejména z:

-     anatomie a fyziologie koně

-     napájení, krmení, ošetřování a kování

-     úrazy a nemoci koní

-     základní zdravotní ošetření koně

-     postroj koně

-     bezpečnost jezdce a základní první pomoc

-     disciplíny jezdeckého sportu

-     základní znalost pravidel drezury

-     ústroj jezdce

     Svoje znalosti prokáže uchazeč formou závěrečného písemného testu, který je složený z otázek zveřejněných na webových stránkách ČJF v sekci Vzdělávání.

    4.Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.

5.   Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,- Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění, aj.), jehož výši stanoví pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.

6. Výše odměny hl. komisaře ZZVJ činí 1200- Kč/den. Výše odměny komisaře činí 1000, -Kč/den.

7.   Přihláška ke zkouškám ZZVJ musí být potvrzena cvičitelem nebo trenérem s platnou licencí, který je garantem připravenosti uchazeče k ZZVJ.

8. Garant uchazeče je spoluodpovědný za úspěšnost uchazeče u ZZVJ.

Opravné zkoušky:

-    Uchazeč, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části, opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců .

-    Uchazeč,který neuspěje u zkoušek v praktické části (drezura, vodění a předvádění koně), opakuje celou praktickou část nejdříve za 6 měsíců.

-    Uchazeč, který neuspěje v teoretické části (testu), opakuje zkoušku jen z teorie nejdříve za 1 měsíc.

-    Opravnou zkoušku musí uchazeč vykonat nejpozději do 2 let.

-    Uchazeč má možnost pouze jedné opravy; při nesplnění podmínek ZZVJ musí uchazeč zkoušku opakovat celou až po uplynutí 6 měsíců.
Vyloučení uchazeče ze zkoušek:

V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů uchazeče ze zkoušek vyloučit (nenechat jej dokončit).


Hodnocení zkoušky základního výcviku:

-    V drezuře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech – krok, klus, cval, a zejména provedení kruhu, jednotlivých cviků a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.

-    V teoretické zkoušce základní znalosti formou závěrečného teoretického testu – min. 30 správných odpovědí (z 35 otázek)= splnil.

-    Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise – splnil/nesplnil.

-    Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.

-    Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů.Po ukončení zkoušek vypracuje komise „Protokol o zkouškách“ pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána licence jezdce drezury s označením „jezdec - D“.

 
Směrnice pro zkoušku základního výcviku jezdce:

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky:

-    halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezuře (drezurní obdélník 20 x 40 m)

-    ustájení pro koně kandidátů zkoušek

-    místnost pro vypracování testů

-    prostor pro vodění a předvádění koně

 
Pomůcky potřebné při zkouškách:

    1.Každý kandidát si musí:

-    zajistit koně, se kterým bude provádět zkoušku (na jednom koni se mohou vystřídat max. 2 jezdci)

-    zajistit vlastního čtenáře úlohy

-    přinést psací potřeby

-   přinést kompletní jezdeckou výstroj a kůň bude postrojen dle drezurních pravidel pro stupeň obtížnosti Z.

    2. Pořadatel zajistí:

-      startovní čísla 1-20

-      drezurní obdélník 20 x 40 m

-      tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek

Komise ZZVJ - D je tříčlenná a skládá se z hlavního komisaře a dvou komisařů:

-     hlavní komisař, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede instruktáž kandidátů, provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení

-     další dva zkoušející komisaři hodnotí drezurní zkoušku a vodění a předvádění a koně

-     hlavního komisaře a ostatní komisaře vybere oblastní výbor ze seznamu komisařů ČJF; vyloučeni jsou zkoušející, kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo je popř. trénují)

Podmínky určování osob hlavních komisařů a komisařů:

Hlavním komisařem může být pouze osoba, která má kvalifikaci minimálně národní rozhodčí nebo trenér. Komisařem pak může být osoba, která je držitelem licence všeobecný rozhodčí či rozhodčí se specializací S, D, C. Avšak minimálně jeden komisař pak musí být osoba, která je držitelem licence rozhodčí se specializací D.

Jmenný seznam hlavních komisařů a komisařů je obsažen v metodickém pokynu č. 1/2012)
Časový program:

8.00 hod. kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den)

                  hlavní komisař informuje kandidáty o průběhu zkoušek

9.00 hod. předvádění a vodění koně

                 drezurní úloha (pořadí startujících 1-20)

14.00 hod.        testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min.)

16.00 hod.        hlavní komisař provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti

(Tento program je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit dle počtu účastníků, apod.)

Okruhy otázek pro zkoušku základního výcviku jezdce - drezura:

    1.Anatomie a fyziologie koně. Barvy, znaky a výžehy.
    2.Napájení, krmení, ošetřování a kování.
    3.Úrazy a nemoci koní a jejich ošetření a léčení.
    4.Zlozvyky a chování koní.
    5.Chody koně, nohosled.
    6.Základní zdravotní ošetření koně.
    7.Ošetření koně před a po ježdění.
    8.Bezpečnost při ošetřování koně, bezpečnost jezdce a základní první pomoc.
    9.Bezpečnostní pravidla na jízdárně, na opracovišti a při závodech.
    10.Bezpečnost při pohybu na veřejné komunikaci.
    11.Ústroj a výstroj jezdců, výstroj koní pro účely tréninku i soutěží. Ochranné pomůcky koně a jezdce.
    12.Chov koní.
    13.Správný sed jezdce a jeho působení na koně. Vhodné použití pomůcek.
    14.Základní znalostijednolitých disciplín jezdeckého sportu.
    15.Základní znalost pravidel jezdeckého sportu (zaměření hlavně na drezuru)
    16.Základní znalost o ČJF a FEI.
    17.Historie jezdeckého sportuČR i zahraničí.
    18.Etika ke koni a druhým jezdcům.

ČJF       Drezurní úloha -    bude dodáno drez. komisí                                                 

Komentář k úloze

V této úloze se u jezdce hodnotí:

1. sed – rovnováha, uvolněnost, soulad s pohybem koně, správnost držení těla

2. používání pomůcek – správnost a účinnost

3. provedení úlohy – přesnost a kvalita cviků

Vysvětlení jednotlivých cviků:

1. Vjezd, stání a pozdrav, klusem vchod: vjezd má být rovný, přechody plynulé.


Vedení koně na ruce

Při vedení osedlaného koně musí být třmeny na spodním řemenu vytaženy nahoru. Třmenové řemeny by měly být protaženy třmeny tak, aby se zabránilo jejich sklouznutí dolů. Jinak se kůň může visících třmenů polekat, třmeny ho mohou uhodit nebo se mohou za něco zachytit. Kůň se vodí zásadně z levé strany. Otěže jsou sejmuty z krku, pravá ruka uchopí obě otěže mezi ukazovák a prostředník asi na šířku dlaně od kroužků udidla, pravá otěž trochu kratší. Konce otěží se přeloží nadvakrát, leží v pěsti pravé ruky a přidržují se palcem. Je-li vedeno několik koní za sebou, je nutno dodržovat bezpečný odstup min. jedné koňské délky.


Předvádění koně

Na úrovni komise se předvádějící zastaví. Vykročí pravou nohou malý krok kupředu a na této noze provede obrat vpravo, čelem proti koni. Poté pravou rukou uchopí levou a levou rukou pravou stíhlovou otěž. Konec otěží při uzdění uzdečkou vezme do pravé ruky. Pak měkkým přitahováním nebo pozvolným jednostranným nebo oboustranným tlakem se kůň postaví tak, aby stál rovně a stejnoměrně na všech čtyřech nohách a nohy byly dobře vidět. Hlava koně se poněkud pozvedne.

Po předvedení koně se postaví předvádějící opět po jeho levé pleci. Otěže si předem srovná jako k vedení a drží je minimálně 30 cm od stihla. Na povel „krokem/klusem vchod“ udělá několik kroků, při přechodu do klusu dělá z počátku kratší kroky a pak nechá koni volnost při prodlouženém klusu a sám se tomuto chodu přizpůsobí. Při obratu vždy otáčí koně vpravo.

Zdroj: ČJF

Út 23. říjen 2012, 20:52:41 CEST
Hattak88
Rakouské špičkové krmivo zn. PEGUS informace najdete na www.pegus.cz
Dováží a rozvoz po Čechách zajišťuje jezdecké potřeby Jaroměř a jezdecké potřeby Choustníkovo Hradiště
objednávky a informace na tel.: 608 811 309
logo Pegus černé.png
prodáváme

prodáváme

prodáváme také skokový materiál
krmivo Pegus

krmivo Pegus

ivcrn_banner.png
islám ne.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one